קטגוריות
תביעות קטנות

כתב תביעה תביעות קטנות

הנתבע שקיבל את כתב התביעה רשאי להגיש כתב הגנה מטעמו, תוך 15 ימים מיום שהומצא ונמסר לו כתב התביעה.
הנתבע רשאי להגיש, בנוסף לכתב ההגנה, להגיש כתב תביעה שכנגד, ובו לתבוע מהתובע תביעה נגדית

קטגוריות
תביעות קטנות

כתב תביעה תביעות קטנות

דוגמא בלבד- השימוש על אחריותך

בבית המשפט לתביעות קטנות
תיק מס' …………..

ב
………………………………..

כתב תביעה

1.         שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו: …………………………………………………………………

2.            שם הנתבע, מען מגוריו או
מען עסקו;
…………………………………………………………………

3.            תיאור התביעה:
…………………………………………………………………

(א)         המקום והתאריך (או
התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי
הדין ובין בדרך אחרת;
………………………………………………………………

(ב)         המקום שנועד, או שהיה
מכוון, לקיום ההתחייבות; ………………………………………………..

(ג)         מקום המסירה של הנכס;
…………………………………………………………………………………

(ד)         מקום המעשה או המחדל
שבשלו תובעים; ……………………………………………………………

(ה)         סכום הכסף הנתבע;
……………………………………………………………………………………….

(ו)          נימוקי התביעה
(בתמצית): ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  1. אני מצהיר בזה כי בשנה האחרונה הגשתי/ לא הגשתי בבית משפט
    זה יותר מחמש תביעות.

…………………………………..

חתימת
התובע