קטגוריות
תביעות קטנות

כתב הגנה תביעות קטנות

הנתבע שקיבל את כתב התביעה רשאי להגיש כתב הגנה מטעמו, תוך 15 ימים מיום שהומצא ונמסר לו כתב התביעה.
הנתבע רשאי להגיש, בנוסף לכתב ההגנה, להגיש כתב תביעה שכנגד, ובו לתבוע מהתובע תביעה נגדית, שמוגבלת

קטגוריות
תביעות קטנות

דוגמא – כתב הגנה תביעות קטנות

בבית המשפט לתביעות קטנות
תיק מס' …………..

ב
………………………………..

כתב הגנה

1.          שם
הנתבע, מספר זהותו (אם הוא תאגיד – המספר הרשום של התאגיד), מען מגוריו או מען עסקו:
…………………………………………………………………………………………;

2.          תגובת הנתבע לגבי –

(א)    המקום
והתאריך שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי
הדין ובין בדרך אחרת:
…………………………………………………………..;

(ב)    המקום
שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות: ………………………………………….;

(ג)     מקום
המסירה של הנכס:
…………………………………………………………………………..;

(ד)    מקום
המעשה או המחדל שבשלו תובעים:
……………………………………………………..;

(ה)    סכום
הכסף הנתבע:
……………………………………………………………………………..;

(ו)     נימוקי
התביעה: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..

חתימת
הנתבע