קטגוריות
תביעות קטנות

כתב תביעה תביעות קטנות

דוגמא בלבד- השימוש על אחריותך

בבית המשפט לתביעות קטנות
תיק מס' …………..

ב
………………………………..

כתב תביעה

1.         שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו: …………………………………………………………………

2.            שם הנתבע, מען מגוריו או
מען עסקו;
…………………………………………………………………

3.            תיאור התביעה:
…………………………………………………………………

(א)         המקום והתאריך (או
התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי
הדין ובין בדרך אחרת;
………………………………………………………………

(ב)         המקום שנועד, או שהיה
מכוון, לקיום ההתחייבות; ………………………………………………..

(ג)         מקום המסירה של הנכס;
…………………………………………………………………………………

(ד)         מקום המעשה או המחדל
שבשלו תובעים; ……………………………………………………………

(ה)         סכום הכסף הנתבע;
……………………………………………………………………………………….

(ו)          נימוקי התביעה
(בתמצית): ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  1. אני מצהיר בזה כי בשנה האחרונה הגשתי/ לא הגשתי בבית משפט
    זה יותר מחמש תביעות.

…………………………………..

חתימת
התובע

 קטגוריות
תביעות קטנות

דוגמא – הזמנה לדין תביעות קטנות

בבית המשפט לתביעות קטנות                                                                                                  תיק
מס' …………..

ב
………………………………..

הזמנה לדין

……………………. ת.ז. …………. מרח ………………..
טל' ……………….

נגד

……………………. ת.ז. …………. מרח ………………..
טל' ……………….

אל: ……………………………….

הואיל ו
……………………… הגיש לבית המשפט לתביעות קטנות ב
…………………………….. תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה,
הנך מוזמן להגיש כתב הגנה, לפי הטופס המצורף, תוך 15 ימים מיום שהומצאה לך הזמנה
זו, ולהתייצב למשפט ביום ……………….. בשעה ……………….. בבית
המשפט לתביעות קטנות שמענו הוא …………………………………. בפני
כבוד השופט …………………………. אם לא תגיש כתב הגנה במועד שנקבע לך
בהזמנה זו, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך אף לפני היום שנקבע למשפט וההזמנה
להתייצב תבוטל; אם תגיש כתב הגנה במועד האמור אך לא תתייצב למשפט ביום שנקבע
לכך, יינתן באותו יום פסק דין שלא בפניך.

יום: ………………

………………………………………

חתימת
פקיד בית המשפט