קטגוריות
תביעות קטנות

דוגמא – הזמנה לדין תביעות קטנות

בבית המשפט לתביעות קטנות                                                                                                  תיק
מס' …………..

ב
………………………………..

הזמנה לדין

……………………. ת.ז. …………. מרח ………………..
טל' ……………….

נגד

……………………. ת.ז. …………. מרח ………………..
טל' ……………….

אל: ……………………………….

הואיל ו
……………………… הגיש לבית המשפט לתביעות קטנות ב
…………………………….. תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה,
הנך מוזמן להגיש כתב הגנה, לפי הטופס המצורף, תוך 15 ימים מיום שהומצאה לך הזמנה
זו, ולהתייצב למשפט ביום ……………….. בשעה ……………….. בבית
המשפט לתביעות קטנות שמענו הוא …………………………………. בפני
כבוד השופט …………………………. אם לא תגיש כתב הגנה במועד שנקבע לך
בהזמנה זו, תהא לתובע הזכות לקבל פסק דין שלא בפניך אף לפני היום שנקבע למשפט וההזמנה
להתייצב תבוטל; אם תגיש כתב הגנה במועד האמור אך לא תתייצב למשפט ביום שנקבע
לכך, יינתן באותו יום פסק דין שלא בפניך.

יום: ………………

………………………………………

חתימת
פקיד בית המשפט