קטגוריות
תביעות קטנות

כתב תביעה תביעות קטנות

דוגמא בלבד- השימוש על אחריותך

בבית המשפט לתביעות קטנות
תיק מס' …………..

ב
………………………………..

כתב תביעה

1.         שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו: …………………………………………………………………

2.            שם הנתבע, מען מגוריו או
מען עסקו;
…………………………………………………………………

3.            תיאור התביעה:
…………………………………………………………………

(א)         המקום והתאריך (או
התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי
הדין ובין בדרך אחרת;
………………………………………………………………

(ב)         המקום שנועד, או שהיה
מכוון, לקיום ההתחייבות; ………………………………………………..

(ג)         מקום המסירה של הנכס;
…………………………………………………………………………………

(ד)         מקום המעשה או המחדל
שבשלו תובעים; ……………………………………………………………

(ה)         סכום הכסף הנתבע;
……………………………………………………………………………………….

(ו)          נימוקי התביעה
(בתמצית): ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

  1. אני מצהיר בזה כי בשנה האחרונה הגשתי/ לא הגשתי בבית משפט
    זה יותר מחמש תביעות.

…………………………………..

חתימת
התובע