בבית המשפט לתביעות קטנות
תיק מס' …………..

ב
………………………………..

כתב הגנה

1.          שם
הנתבע, מספר זהותו (אם הוא תאגיד – המספר הרשום של התאגיד), מען מגוריו או מען עסקו:
…………………………………………………………………………………………;

2.          תגובת הנתבע לגבי –

(א)    המקום
והתאריך שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי
הדין ובין בדרך אחרת:
…………………………………………………………..;

(ב)    המקום
שנועד, או שהיה מכוון, לקיום ההתחייבות: ………………………………………….;

(ג)     מקום
המסירה של הנכס:
…………………………………………………………………………..;

(ד)    מקום
המעשה או המחדל שבשלו תובעים:
……………………………………………………..;

(ה)    סכום
הכסף הנתבע:
……………………………………………………………………………..;

(ו)     נימוקי
התביעה: ……………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………..

חתימת
הנתבע