Posts Tagged ‘ראיות’

הדיון, ראיות, עדויות בתביעות קטנות

התיק ייקבע לדיון בפני שופט בהרכב יחיד, והודעה על מועד הדיון – יום ושעה – תימסר לצדדים והם נדרשים להתייצב לדיון ולהביא עימם את כל החומר והעדים הרלוונטיים לתביעה או להגנה, לפי העניין. במהלך הדיון נרשם פרוטוקול ובו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרים בדיון.