Posts Tagged ‘משפט.אופטומטריה’

משפט והגדרות, שעור5 אופטומטריה

כשאין משפט ישנה אנרכיה, אנרכיה נגרמת בעקבות חוסר באתיקה. המשפט אדם לאדם זאב מתאר מצב של אנרכיה. תומס הובס היה בעד חוק חדש, עם אכיפה. מקורות המשפט- חלקם מהטבע, חלקם מאלוהים או מאבולוציה, או מבית המשפט העליון. התקדים המשפטי- חשוב אבל לא אבסולוטי. אם אדם נתפס בגניבה ועושים לו משפט, כשהשופט רוצה לתת עונש, הוא […]