Posts Tagged ‘כתב תביעה’

כתב תביעה תביעות קטנות

הנתבע שקיבל את כתב התביעה רשאי להגיש כתב הגנה מטעמו, תוך 15 ימים מיום שהומצא ונמסר לו כתב התביעה. הנתבע רשאי להגיש, בנוסף לכתב ההגנה, להגיש כתב תביעה שכנגד, ובו לתבוע מהתובע תביעה נגדית

כתב תביעה תביעות קטנות

דוגמא בלבד- השימוש על אחריותך בבית המשפט לתביעות קטנות תיק מס' ………….. ב ……………………………….. כתב תביעה 1.         שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו: ………………………………………………………………… 2.            שם הנתבע, מען מגוריו או מען עסקו; ………………………………………………………………… 3.            תיאור התביעה: ………………………………………………………………… (א)         המקום והתאריך (או התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין […]