Posts Tagged ‘טפסים’

דוגמא – הזמנה לדין תביעות קטנות

בבית המשפט לתביעות קטנות                                                                                                  תיק מס' ………….. ב ……………………………….. הזמנה לדין ……………………. ת.ז. …………. מרח ……………….. טל' ………………. נגד ……………………. ת.ז. …………. מרח ……………….. טל' ………………. אל: ………………………………. הואיל ו ……………………… הגיש לבית המשפט לתביעות קטנות ב …………………………….. תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה, לפי הטופס המצורף, תוך 15 […]