Posts Tagged ‘טופס’

דוגמא – כתב הגנה תביעות קטנות

בבית המשפט לתביעות קטנות תיק מס' ………….. ב ……………………………….. כתב הגנה 1.          שם הנתבע, מספר זהותו (אם הוא תאגיד – המספר הרשום של התאגיד), מען מגוריו או מען עסקו: …………………………………………………………………………………………; 2.          תגובת הנתבע לגבי – (א)    המקום והתאריך שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין ובין בדרך אחרת: …………………………………………………………..; […]