Posts Tagged ‘דוגמאות טפסים’

כתב תביעה תביעות קטנות

דוגמא בלבד- השימוש על אחריותך בבית המשפט לתביעות קטנות תיק מס' ………….. ב ……………………………….. כתב תביעה 1.         שם התובע, מספר זהותו ומען מגוריו: ………………………………………………………………… 2.            שם הנתבע, מען מגוריו או מען עסקו; ………………………………………………………………… 3.            תיאור התביעה: ………………………………………………………………… (א)         המקום והתאריך (או התאריכים) שבהם נוצרה ההתחייבות לתשלומו של סכום הכסף הנתבע, בין בהסכם בין בעלי הדין […]

דוגמא – הזמנה לדין תביעות קטנות

בבית המשפט לתביעות קטנות                                                                                                  תיק מס' ………….. ב ……………………………….. הזמנה לדין ……………………. ת.ז. …………. מרח ……………….. טל' ………………. נגד ……………………. ת.ז. …………. מרח ……………….. טל' ………………. אל: ………………………………. הואיל ו ……………………… הגיש לבית המשפט לתביעות קטנות ב …………………………….. תובענה נגדך כמפורט בכתב התביעה המצורף בזה, הנך מוזמן להגיש כתב הגנה, לפי הטופס המצורף, תוך 15 […]