Posts Tagged ‘בתי משפט השלום’

בית משפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות הוא למעשה בית משפט שלום, אשר שר המשפטים הסמיך אותו בצו מיוחד לשבת ולשמש כבית משפט לתביעות קטנות. ברחבי הארץ פזורים בתי משפט לתביעות קטנות, אשר כאמור הם בית משפט שלום שהוסמך על ידי שר המשפטים לשמש ולדון כבית משפט לתביעות קטנות. בתי משפט השלום הבאים מוסמכים לשבת כבתי משפט לתביעות […]