Archive for the ‘תביעות קטנות’ Category

בית משפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות הוא למעשה בית משפט שלום, אשר שר המשפטים הסמיך אותו בצו מיוחד לשבת ולשמש כבית משפט לתביעות קטנות. ברחבי הארץ פזורים בתי משפט לתביעות קטנות, אשר כאמור הם בית משפט שלום שהוסמך על ידי שר המשפטים לשמש ולדון כבית משפט לתביעות קטנות. בתי משפט השלום הבאים מוסמכים לשבת כבתי משפט לתביעות […]

תביעות בבית משפט לתביעות קטנות

בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות אזרחיות בלבד. בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בתביעות שהוגשו על ידי יחידים – כלומר לא מדובר בתביעות שמוגשות על ידי תאגידים, חברות, רשויות מקומיות או גורמים מסוג זה.

הייחודיות של בית משפט לתביעות קטנות

יש המעדיפים לפנות ולתבוע בבית משפט לתביעות קטנות, מפני שיש להליך בבית משפט לתביעות קטנות יתרונות על פני ההליכים המשפטיים בערכאות הרגילות או האחרות.

ייצוג, עורך דין בבית משפט לתביעות קטנות

יש ייחוד לבית משפט לתביעות קטנות גם מבחינת ייצוג על ידי עורך דין בבית משפט לתביעות קטנות. בבית משפט לתביעות קטנות לא ניתן להיות מיוצג על ידי עורך דין, אלא רק ברשות בית המשפט, וגם אז

פשרה או בוררות בבית משפט לתביעות קטנות

לאחר שמוגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות, ואם הצדדים מסכימים לכך, השופט של בית משפט לתביעות קטנות רשאי לדון בה כבורר ללא שכר. בהסכמת הצדדים רשאי בית משפט לתביעות קטנות להעביר את התביעה לדיון לבורר אחר שהסכים לדון בה בלי לקבל שכר מהצדדים.

כתב תביעה תביעות קטנות

הנתבע שקיבל את כתב התביעה רשאי להגיש כתב הגנה מטעמו, תוך 15 ימים מיום שהומצא ונמסר לו כתב התביעה. הנתבע רשאי להגיש, בנוסף לכתב ההגנה, להגיש כתב תביעה שכנגד, ובו לתבוע מהתובע תביעה נגדית

כתב הגנה תביעות קטנות

הנתבע שקיבל את כתב התביעה רשאי להגיש כתב הגנה מטעמו, תוך 15 ימים מיום שהומצא ונמסר לו כתב התביעה. הנתבע רשאי להגיש, בנוסף לכתב ההגנה, להגיש כתב תביעה שכנגד, ובו לתבוע מהתובע תביעה נגדית, שמוגבלת

המצאה או מסירה של כתבי הטענות

התובע והנתבע צריכים להגיש לבית משפט את כתבי הטענות שלהם – כלומר כתב תביעה או כתב הגנה, או במקרה המתאים כתב תביעה שכנגד או כתב הגנה שכנגד – במספר עותקים מספיק לכל הצדדים וגם לבית משפט לתביעות קטנות.

הדיון, ראיות, עדויות בתביעות קטנות

התיק ייקבע לדיון בפני שופט בהרכב יחיד, והודעה על מועד הדיון – יום ושעה – תימסר לצדדים והם נדרשים להתייצב לדיון ולהביא עימם את כל החומר והעדים הרלוונטיים לתביעה או להגנה, לפי העניין. במהלך הדיון נרשם פרוטוקול ובו תמצית דברי העדים ושאר הדברים שנאמרים בדיון.

בקשות, החלטות בתביעות קטנות

בבית משפט לתביעות קטנות רשאים בעלי דין להגיש בקשה בכתב או בקשה בעל פה בעת הדיון אם בעל הדין השני נמצא ונוכח בדיון. בית המשפט ייתן החלטה בבקשה.